Καθημερινός Dilbert (2016_01_25)

Ο Φίλος μας ο Dilbert σε νέες περιπέτειες – εργασιακές και επιχειρησιακές.

dt150205

Νέες περιπέτειες σε μια εποχή πέρα από κάθε φαντασία.

IV

 

Καθημερινός Dilbert (2016_01_22)

O Dilbert της ημέρας – Με πολύ χιούμορ όπως πάντα… αν και κρυφό μερικές φορές.

dt150204

Με Εκτίμηση

IV

Ορολογία της Ημέρας (T.O.D) – 18/01/2016 [Unikernel]

Unikernel (αγγλική γλώσσα)

A unikernel is an executable image that can execute natively on a hypervisor without the need for a separate operating system. The image contains application code as well as all the operating system functions required by that application.

Unikernels are usually built using compilers that leverage library operating systems, which are collections of libraries that represent an operating system’s core capabilities. This allows a unikernel developer to selectively include only those library components required to make an application work. Traditional operating system functions, such as network or file system handling, are selectively compiled in to the final executable on an as-needed basis. Continue reading

Ορολογία της Ημέρας (T.O.D) – 17/01/2016 [Cloud Sprawl]

[Cloud sprawl] (αγγλική γλώσσα)

“Cloud sprawl is the uncontrolled proliferation of an organization’s cloud instances, services or providers. Cloud sprawl typically occurs when an organization lacks visibility into or control over its cloud computing resources.

Similar to server sprawl or virtual machine sprawl, cloud sprawl usually begins when an organization fails to adequately monitor and manage individual cloud instances. For example, a software developer might launch a new workload in Amazon Web Services (AWS) or deploy a private cloud to test a new software version or database, but then neglect to power down or delete the workload when it’s no longer needed. Because businesses pay for public cloud computing resources every month, the proliferation of unneeded cloud instances can be costly for an enterprise. Continue reading